ДОКТОР ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР

E-mail:  bahger@yandex.ru, bahger.teacher@gmail.com

Сайт: http://bahmat.at.uа

Освіта:

Основна (базова):

1992-1997

Факультет:

Кваліфікація:

 Кам’янець-Подільський педагогічний інститут імені В. П. Затонського  (диплом з відзнакою)

 

 

педагогічний

«Вчитель початкових класів і музики».

Додаткова: 

1999

Факультет:

Кваліфікація:

Кам’янець-Подільська державна аграрно-технічна академія

 

економічний,

«Бухгалтер-фінансист».

2012

Факультет:

Кваліфікація:

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

корекційної та соціальної педагогіки та психології,

«Психолог»..

2018

Факультет:

Кваліфікація:

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

педагогічний

«Організатор дошкільної освіти»

1999-2003

 

навчання в аспірантурі НПУ імені

М.П. Драгоманова за спеціальністю

«13.00.04 – теорія та методика професійної освіти»;

10. 2011

захист дисертації на спеціалізованій вченій раді

Д 26.456.02 в Інституті вищої освіти НАПН України.

23.12.2011

присуджено науковий ступень кандидата педагогічних наук

23.09.2014

    присвоєно вчене звання доцента

11.10.2017

присуджено науковий ступень доктора педагогічних наук

15.10. 2019

    присвоєно вчене звання професора

грудень 2019 р.

обрана дійсним академіком ГО «Національна академія наук вищої освіти України»

березень 2019 р. 

обрана членом Наукової ради МОН (секція 19 «Педагогіка, психологія, проблеми молоді та спорту»).

серпень 2019 р.

обрана членом галузевої експертної ради НАЗЯВО (галузь знань 01 Освіта і педагогіка, спеціальність 013 Початкова освіта).

 Досвід роботи   і  практики

 01. 09. 2003 –  дотепер

 Посада:

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, педагогічний факультет 

заступник декана з наукової роботи та інформатизації освітнього процесу, професор кафедри теорії та методик початкової освіти;

голова науково-методичної ради педагогічного факультету та членом науково-методичної ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (з 2014 р.).

 

 керівництво написанням курсових, дипломних

та дисертаційних робіт, науково-дослідною роботою

 і педагогічною практикою студентів

Упродовж останніх п’яти років

Ініціювання та організація міжнародних наукових конференцій, семінарів, круглих столів, член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності Початкова освіта (2017, 2018, 2019), член журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук із галузі «Освітні, педагогічні науки» (2018, 2019), які проводились на базі педагогічного факультету, університету, країни.

Активна участь у роботі міжнародних, всеукраїнських, регіональних та наукових конференціях.

Стаж роботи Загальний

1995-2020 (25 років)

Стаж педаго-

гічної роботи у ЗВО III-IV рівнів акредитації

2003-2020 (17 років)

Підвищення кваліфікації

1. 2011 – Хмельницький національний університет,

гуманітарно-педагогічний факультет,

кафедра практичної психології та педагогіки.

2. 2013-2014 – Хмельницький національний університет,

факультет програмування та комп’ютерних і

телекомунікаційних систем, кафедра програмної інженерії.

3. 2015 - Національний університет біоресурсів

і природокористування України, ННІ післядипломної освіти

4. 2016-2017 н.р. – ДВНЗ “Університет Менеджменту освіти” НАПН України “Досвід успішних реформ естонської і фінської освіти для України”, «Досвід освіти XXI сторіччя. Європейський контекст», (обсяг 60 год. (12 кред. ЄКТС), згідно з Концепцією “Нова українська школа”, для керівників, методистів і педагогів установ освіти, загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладів (сертифікат ДК № 35830447 / 00357 – 17, виданий у червні 2017 р. ДВНЗ “Університет Менеджменту освіти” НАПН України);

5. 2018 – Школа менеджменту та управління, Республіка Польща, Познань, Європейського інституту післядипломної освіти (EIDV), Словаччина, Подгайска, з 22.02.2018 до 03.09.2018 р. (сертифікат, 108 год.);

6. 2018 –  Університет Аалто, Фінляндія, Гельсінкі з 15.10.2018 до 15.11.2018 р. (сертифікат №Н 0031, 180 год.);

7. 2019 –  Жешувський університет, Республіка Польща, з 20.05 2019 до 21.06.2019 р. (сертифікат, 180 год.).

Наукові інтереси

дослідження напрямів розвитку Нової української школи, підготовка компетентних, конкурентоздатних фахівців у закладах вищої освіти України за інноваційних підходів в умовах інформаційно-освітнього середовища, інші проблеми початкової та вищої освіти України

Основні навчально-методичні та наукові публікації

понад 150 наукових праць, серед яких 2 електронні освітні ресурси, 5 авторських прав на твори, з них 125 наукового і  20 навчально-методичного характеру, в тому числі:       9 публікацій у журналах, які індексуються наукометричними базами Scopus, Web of Science, 40 – у фахових виданнях України, є науковим редактором 4‑х щорічних збірників наукових праць викладачів, молодих вчених та студентів і магістрантів університету, членом редколегій збірників наукових праць, які входять до переліку фахових видань, затверджених МОН України, в яких можуть публікуватись результати досліджень на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук, членом і науковим редактором збірника статей Комратського державного університету (Республіка Молдова).