14:14
Ведення шкільної документації

Ведення шкільної документації

У «Положенні про загальноосвітній заклад», затвердженого постановою Кабінетів Міністрів України від 27.08.2010. № 778 в п. 86 записано, педагогічні працівники закладу зобов’язані: … вести відповідну документацію.»

Шкільна документація, яку веде вчитель математики: класні журнали (тематичні сторінки), журнали факультативних занять, журнали гурткової роботи, журнали індивідуальних занять, журнали з техніки безпеки, учнівські зошити для контрольних робіт і робочі зошити, щоденники учнів.

Календарне планування

Складання тематичних планів належить до виняткової компетентності вчителя. При цьому слід урахувати багато чинників, зокрема рівень підготовки учнів конкретного класу, підручники, за якими працюють навчальному закладі, методику викладання, психо-емоційний стан, вікові та фізичні можливості учнів. Адміністраціям шкіл необхідно більш ретельно перевіряти календарні плани вчителів із метою виконання всіх вимог щодо якісного планування навчальних занять. Календарне планування навчального матеріалу здійснюється вчителем на підставі навчальних програмах.

Бажано, щоб у навчальному закладі календарно-тематичні плани всіх учителів математики були складені за єдиним (найбільш оптимальним для даного закладу) зразком. Це дозволить адміністрації закладу та керівникові методичного об’єднання зробити перевірки планів більш ефективною і якісною, а самим вчителям краще орієнтуватися в них у разі заміни.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 240 від 23.06.2000 р. «Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I - III ступенів.», відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 297 від 17 травня 2005р. «Про подолання проявів бюрократизму в освіті» поурочний план може бути складений у вигляді конспекту, тез, таблиці тощо. Розробка планів проведення навчальних занять є компетенцією педагога, який і визначає їх структуру і форму.

Учитель може:

- самостійно складати календарний план, на основі програм та критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, структуру і форму яких визначати самостійно;

- користуватися календарними планами з друкованою основою (з доопрацюванням), вносити до них, відповідні корективи згідно програм та критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, адаптувати їх до можливостей класу.

Учитель має право самостійно вибрати термін і форму зберігання поурочних планів (урок, тема, місяць, семестр, навчальний рік). Досвідчені педагоги, які мають достатній досвід педагогічної роботи, вищу категорію, педагогічні звання, якісні показники в навчально-виховному процесі, методичні наробки з дозволу шкільної адміністрації (наказ або питання на педагогічній раді) можуть користатися поурочними планами, складеними за попередні роки (за умовою, що використовуються незмінні навчальні програми та підручники), вносити до них у разі потреби відповідні доповнення і корективи.

У поурочному плані об’єктивно виправданими елементами є дата, тема, мета (освітня, виховна, розвиваюча), обладнання уроку. В ньому відображаються основні питання змісту навчального матеріалу, форми, методи й прийоми його опрацювання, навчальні засоби та інші компоненти навчального процесу, які істотно впливають на досягнення мети уроку. Структура поурочного плану залежить від типу уроку (урок засвоєння, нових знань, комбінований, узагальнення і систематизації тощо). При викладанні 2-3-х навчальних предметів учителями малокомплектних шкіл, під час складання поурочних планів варто враховувати, насамперед, що важливим резервом удосконалення навчання є систематичне використання підручника й навчальної книги для організації самостійної пізнавальної діяльності учнів на всіх етапах уроку та під час виконання домашніх завдань.

Згідно з вимогами МОНМС України, загальноосвітні навчальні заклади можуть використовувати в організації навчально-виховного процесу лише навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України або схвалені відповідною комісією Науково-методичної ради з питань освіти. Вчитель може використовувати навчально-методичні посібники з розробками поурочних планів, що мають відповідний гриф, вносити до них відповідні корективи згідно програм та критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, рекомендованих Міністерством освіти і науки молоді та спорту України.

Неприпустимо нав´язувати батькам учнів (можна лише рекомендувати) купувати той чи інший підручник (навчально-методичну літературу) без їхньої на це згоди.

4. У «Положенні про загальноосвітній заклад», затвердженого постановою Кабінетів Міністрів України від 27.08.2010. № 778 в п. 59 записано, що «директор загальноосвітнього навчального закладу забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм…»:

- Директор школи в наказі «Про розподіл функціональних обов’язків» може покласти обов’язки по контролю за виконанням навчальних планів і програм на заступника з навчально-виховної роботи.

- Адміністратор здійснює контроль за підготовкою календарного планування з метою виконання навчального матеріалу.

- У результаті перевірки календарних планів заступник директора з навчально-виховної роботи готує графік проведення практичних, лабораторних і контрольних робіт із предметів інваріантної складової навчального плану, а також наказ «Про календарне планування вчителями роботи на навчальний рік». В грудні на нараді при директорі слухається питання «Про виконання навчальних програм за І семестр», а в червні готується наказ «Про виконання навчальних програм в 2011 – 2012 н.р.

- До системи контролю за веденням шкільної документації входить перевірка класних журналів, зошитів, щоденників учнів, журналів груп продовженого дня, факультативних занять, предметних гуртків.

- Систематична перевірка ведення зошитів сприяє покращенню грамотності учнів, каліграфії, охайності в записах, відповідальності вчителя за якість та періодичність перевірки зошитів. За результатами перевірки учнівських зошитів може бути виданий наказ по школі.

- Перевірка ведення учнівських щоденників дає можливість виявити обсяг завдань з кожного предмета, завантаженість учнів протягом тижня, виставлення оцінок класним керівником у щоденник, акуратність ведення записів, ознайомлення батьків з успішністю учнів.

Журнали

Перевірка якості ведення сторінок із математики в журналах дозволила зробити висновки, що більшість вчителів дотримуються вимог пояснювальних записок та листів Міністерства освіти і науки України про викладання математики. Записи в журналах охайні, чітко простежується виконання практичної частини програм, контрольних робіт, ведення тематичного обліку знань, наявність оцінок за ведення зошитів. Указані всі види робіт. Учителі об’єктивно підходять до оцінювання навчальних досягнень учнів.

Кількість контрольних робіт, проведених у минулому та в поточному роках, відповідають програмовим вимогам і методичним листам Міністерства освіти і науки України про викладання математики.

Однак є й суттєві недоліки. Проблема коректного застосування 12-бальної системи оцінювання навчальних досягнень учнів виникла з моменту її запровадження і не втратила своєї актуальності. На сьогодні в навчальних закладах системи загальної середньої освіти обов’язковими видами оцінювання навчальних досягнень учнів є тематичне і підсумкове, а основним видом оцінювання - тематичне. Воно є обов’язковим, і бал, отриманий учнем, має відображати реальні досягнення в опануванні ним конкретної теми.

У школах Миколаївської області є вчителі математики, які недостатньо знайомі з правилами оформлення предметних сторінок журналів, зокрема з математики. Ці вчителі виставляють семестрове оцінювання на підставі лише оцінок за контрольні роботи, у той час як, вивчення кожної теми (8-12 годин) закінчується підсумковим тематичним оцінюванням навчальних досягнень учнів. Воно повинно містити: по-перше, кілька занять, на яких із огляду на результати поточного усного опитування і самостійних робіт вивчений матеріал систематизується та узагальнюється, розв’язуються задачі і вправи; по-друге, тематичну контрольну роботу, перед якою доцільно провести самостійну роботу підготовчого характеру. Неприпустимо оцінювати всю тему лише однією оцінкою. Особливо тоді, коли на її вивчення відводиться 32 години.

Поточне виставлення оцінок учням із математики може проводитись безпосередньо під час занять або за результатами виконання домашніх завдань, усних відповідей, письмових робіт тощо. При цьому поточне оцінювання, у разі його застосування вчителем, має відігравати стимулюючу, заохочувальну та діагностичну, але не каральну функцію. Слід наголосити на неприпустимості виправлення оцінок у журналах. Такі порушення найбільше трапляються в учителів математики м. Миколаєва.

В інструктивно-методичних листах про вивчення математики рекомендовано проводити тематичне оцінювання учнів через 8-12 уроків. У класах профільного спрямування відводиться неоднакова кількість годин. Саме тому для визначення необхідної кількості тематичних оцінювань, необхідно відведену кількість годин доцільно поділити на десять. Виконання контрольних робіт (заліків, тестів тощо) є обов’язковою умовою для тематичного оцінювання.

Відсутність учня (учениці) на уроці позначається літерою «н».

Дата проведення занять записується дробом, чисельник якого є датою, а знаменник місяцем поточного року.

У разі проведення здвоєних уроків (у тому числі практичних і семінарських занять) дата кожного уроку (практичного заняття, семінару) і тема записується окремо.

Усі записи щодо оцінювання різних видів діяльності та контролю роблять у формі називного відмінка : «зошит», а не «За зошит», «І семестр», а не «за І семестр», «практична робота», а не «за практичну роботу» тощо.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12 бальною системою (шкалою) і його результати позначаються цифрами від 1 до 12.

У разі не атестації учня робиться відповідний запис: н/а (не атестований(а))

Завдання для домашньої роботи обов´язково повинні бути рівневі. Певна частина (2-3 завдання) повинна бути запропонована усім учням класу, а інша частина (1-2 завдання) учням, які мають високий рівень знань або цікавляться математикою. Теми повинні бути конкретизовані. Тобто кожного уроку (пари уроків) повинна бути записана окрема тема. Неприпустимо декілька уроків поспіль записувати одну й ту саму тему уроку (наприклад «Розв´язування рівнянь»).

Контрольні роботи. Зошити для контрольних робіт

Для контрольного тематичного оцінювання передбачаються окремі зошити (для кожного предмета), що зберігаються протягом навчального року, в загальноосвітньому навчальному закладі.

Кожен учень пише контрольну роботу з теми лише один раз. Усілякі переписування порушують вимоги нормативних документів. Контрольні роботи перевіряються в усіх учнів і виставляються в журнал у відповідній колонці з числом. У разі відсутності учня на контрольній роботі в колонці ставиться «н».

Якщо учень був відсутнім під час виконанням класом контрольної роботи, він не втрачає шансу її написання до кінця семестру. Тому доцільно у журналах, після колонки к/р (контрольна робота) залишати пусту клітинку (без підпису), для того, щоб не позбавляти можливості учнів визначити рівень знань та вмінь із даної теми. Якщо контрольну роботу виконували всі учні класу, то таку колонку залишати не потрібно.

У разі, якщо контрольну роботу учнем було написано після виставлення йому тематичної з теми, оцінка за контрольну є домінантною для виставлення семестрової оцінки.

Адміністраціям шкіл необхідно враховувати той факт, що сьогодні, практично всі види робіт, що визначають рівень знань, умінь та навичок учнів із математики проводяться у письмові формі (к/р, тести, експертні/адміністративні контрольні зрізи, ЗНО) тому необхідно створювати всі умови для неупередженого оцінювання учнів із предмету.

У вищих навчальних закладах до складання сесії допускаються лише ті студенти, які вчасно виконали і захистили всі контрольні і практичні роботи. Таким чином, готуючи дітей до навчання у вищому навчальному закладі школа повинна забезпечити наступність і формування відповідальності за вчасно виконані завдання.

Необхідно звернути увагу на той факт, що зошити для контрольних робіт повинні знаходитися в навчальному закладі і не підлягають винесенню з нього. Корекційна робота (робота над помилками) повинна проводитися учнями в зошиті для контрольних робіт під час перебування у навчальному закладі.

Тематичне оцінювання знань учнів.

Кожному учню виставляється оцінка за тему, на виставлення якої враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. У разі не атестації учня робиться відповідний запис: Н/A. При цьому проведення окремої тематичної атестації (якщо тема поділена на підтеми) при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається. Тематична оцінка не підлягає коригуванню!

Семестрова оцінка виставляється без дати до класного журналу з надписом І семестр, ІІ семестр. При формуванні семестрової оцінки учитель спирається на тематичні оцінки учня, враховуючи динаміку особистих навчальних досягнень учня з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту.

Якщо учень був відсутній на уроках протягом семестру, у відповідну клітинку замість оцінки ставиться : Н/A.

Семестрова оцінка підлягає коригуванню. Скоригована семестрова оцінка виставляється без дати у колонку з надписом СКОРИГОВАНА поруч з колонкою І СЕМЕСТР, ІІ СЕМЕСТР. Ця колонка відводиться обов’язково, навіть, якщо відсутні учні, які виявили бажання її коригувати. У триденний термін після виставлення семестрової оцінки батьки звертаються до керівника ЗНЗ із заявою про проведення коригуючого оцінювання, в якій мотивують причину та необхідність її проведення.

Перездача відбувається у присутності комісії у п’ятиденний термін. Завдання повинні охоплювати зміст усіх тем, що вивчалися протягом семестру. Оцінювання відбувається у письмовій формі, та зберігається протягом року.

Якщо ж учневі не вдалося покращити свій бал, то запис у колонку СКОРИГОВАНА не виставляється.

Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з написом РІЧНА без зазначення дати та не раніше , ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр. Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових та скоригованих семестрових балів.

Учнівські робочі зошити

Вимоги щодо письмового оформлення робіт з математики не повинні зводитись до нав’язування учням єдиної форми запису розв’язування задач і вправ. Останні можуть мати скорочений вигляд з використанням теоретико-множинної та логічної символіки. Відомо, що вміння стисло і чітко записувати розв’язування задач свідчить про достатній рівень логічного мислення.

Учитель також може перевіряти і оцінювати частину письмової роботи (задачу, вправу, побудову графіка).

Дуже гострою залишається проблема ведення робочих зошитів учнями. Головною метою навчання учнів у школі є формування в них життєвих компетентностей. Тому виконання учнями домашніх завдань стає необхідною умовою формування в них стійких навичок самоосвіти.

Оцінка за ведення зошитів із математики виставляється до класного журналу. Досвід показує, що краще виставляти оцінку перед тематичним оцінюванням, але не менш ніж один раз на місяць. При цьому до уваги береться наявність і правильність виконання класних і домашніх робіт, оцінки за поточну перевірку зошитів. Оцінка за зошит впливає на оцінку за тему. За самостійні поточні письмові роботи оцінка може виставлятися до журналу не всім (відсутнім) учням.

Перевіркою було встановлено, що більшість учителів формально ставиться до перевірки робочих зошитів. Оцінки за ведення зошитів відсутні або не відповідають тим що виставлена в журналі. Мають місце безпідставне виставлення оцінок, тобто оцінка за ведення зошита виставлена, але жодної помітки від учителя в зошиті немає. Певна частина зошитів ведеться неохайно, учні не дотримуються єдиного орфографічного режиму. Зошити різних учнів, які містять «написані під копірку домашні контрольні роботи» мають різні оцінки за ведення зошитів.

Вчителі, які безвідповідально ставляться до виконання учнями домашніх завдань тим самим порушують вимоги Булонського процесу, а саме «формування навичок освіти впродовж усього життя».

Адміністраціям навчальних закладів необхідно поліпшити роботу з даного напряму шляхом підготовки відповідних наказів, налагодженням взаємоперевірок зошитів учителями, включенням визначеного питання до засідань педагогічних рад, методичних об’єднань, нарад при директорі.

Переглядів: 683 | Додав: Bahmat | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]